Zahraniční a mezinárodní aktivity ČRDM v roce 2006

Autor: ČRDM <webmaster(at)crdm.cz>, Téma: Zahraničí, Vydáno dne: 03. 03. 2008

V roce 2006 přijala ČRDM řadu delegací ze zahraničních organizací. Zůstáváme ve stálém kontaktu s přáteli z Rady mládeže Slovenska (RMS). Z akcí pořádaných RMS se zástupci ČRDM zúčastnili konference o neformálním vzdělávání a též setkání národních rad mládeže zemí střední Evropy „Four for Youth“. V roce 2006 rovněž proběhla první výměna profesionálních pracovníku mezi ČRDM a RMS. Na několik dní v srpnu nás v kanceláři ČRDM navštívila mediální manažerka RMS Viktória Vasilenková, jejíž návštěvu „oplatila“ v Bratislavě v listopadu manažerka komunikace a PR ČRDM Kristýna Makovcová. Předmětem návštěv byla zejména výměna zkušeností v dané oblasti.Stejně jako po minulé roky jsme využili nabídku Rady Evropy a nominovali jsme několik účastníků z členských sdružení na tradiční jazykové kursy pro mladé vedoucí. Zájem o tyto kvalitní kursy byl však velmi vysoký a z námi navrhovaných mladých lidí z ČR byla nakonec vybrána pouze Petra Nováčková na kurs ruštiny v Moskvě.

Zástupci ČRDM se aktivně zúčastnili i dalších mezinárodních akcí, například konference „Aktivní evropské občanství“ ve Finsku, či Evropského setkání mládeže v Bad Ischlu. Na otázku, jak pokročila implementace Evropského paktu mládeže, hledala odpověď i ředitelka kanceláře ČRDM Michaela Přílepková na říjnové konferenci na Kypru. Člen zahraniční komise ČRDM Jiří Peterka reprezentoval v listopadu Českou republiku na Evropsko-středomořském fóru mládeže UNESCO a 6. Fóru mládeže Středoevropské iniciativy.

Po několika letech během Bambiriády proběhlo 3. Setkání v srdci Evropy. Zúčastnili se ho zástupci delegovaní národními radami mládeže ze Slovenska, Maďarska, Bavorska a Litvy. Na setkání jsme zahraničním partnerům prezentovali činnost českých sdružení dětí a mládeže i ČRDM, zvláštní prostor dostalo představení akce Bambiriáda a nalezení zahraničních partnerů pro její „export“ do zahraničí v dalších letech. Setkání si dále kladlo za cíl zmapovat národní přístupy vůči dobrovolníkům, kteří pracují s dětmi a mládeží v občanských sdruženích a tím přispět k současné evropské diskusi v rámci Otevřené metody koordinace. Tato akce dále vytvořila prostor pro navázání zahraničních kontaktů a tím i projektů (např. v rámci programu Mládež). Účastníci hodnotili setkání jako přínosné, každá organizace se mohla dozvědět nejen o Bambiriádě a českých sdruženích, ale i o konkrétních aktivitách ostatních partnerů.

Dlouhodobým cílem ČRDM je stát se členem Evropského fóra mládeže (YFJ). Ačkoliv je naše přihláška pozastavena, ČRDM zorganizovala v Praze pro YFJ seminář o participaci v Evropě. Náplní semináře byly diskuse na téma participace a výměna zkušeností z pohledů jednotlivých zemí, ale i doplňkový program organizovaný ČRDM – večerní barbecue, prohlídka Prahy a noční procházka na Pražský hrad během Muzejní noci. YFJ i účastníci velmi oceňovali pohostinnost ČRDM a poskytnuté zázemí.

V únoru se ČRDM vyjádřila i k situaci v Bělorusku. Tamní režim prezidenta Lukašenka nechal zlikvidovat Unii sdružení dětí a mládeže (RADA), reprezentativní platformu mládežnických organizací v zemi. Předseda ČRDM Pavel Trantina odeslal na Běloruskou ambasádu otevřený dopis vyjadřující rozhořčení a protest proti zrušení RADY a zároveň podporu demokraticky smýšlejícím mladým lidem v Bělorusku a jejich právu na svobodné sdružování a vyjadřování svých názorů.

Začali jsme rovněž navazovat kontakty s běloruskými neziskovými organizacemi, např. přes organizaci Občanské Bělorusko nebo Asociaci pro mezinárodní otázky. Asociace pro mezinárodní otázky také oslovila ČRDM s žádostí o umístění mladé běloruské stážistky Alji Sidarovič, která pracuje v centru pro mládež v Minsku. Alja docházela do kanceláře ČRDM pravidelně od poloviny listopadu a během jednoho měsíce se dozvěděla mnoho o aktivitách ČRDM (zejména ji zaujala Bambiriáda) a navštívila podle svého výběru také konkrétní organizace a instituce v oblasti volného času dětí a mládeže, jako např. Dům dětí a mládeže na Jižním městě nebo naše členská sdružení INEX-SDA a Klub Domino – Dětská tisková agentura.

V roce 2006 jsme navázali na výměnu mladých lidí z České a Korejské republiky z předchozího roku. Česká delegace složená z deseti zástupců organizací zastřešených ČRDM se v srpnu vydala do Koreje a v říjnu přivítala desetičlennou delegaci korejských mladých lidí a po většinu z deseti dní pro ně připravila program a představila jim Českou republiku.

Během letních prázdnin ČRDM spoluorganizovala mezinárodní seminář Evropské prázdniny. Zástupci mládežnických organizací ze sedmi členských zemí Evropské unie přijeli do České republiky, aby se seznámili s tradičními i neobvyklými způsoby, jak prožít školní prázdniny. Při jednání na ministerstvu školství se přítomní setkali s pracovníky státních institucí i neziskových organizací, kteří se jim snažili zprostředkovat co nejvíce informací o českém systému prázdninových aktivit. Realitu pak měli zúčastnění možnost si ověřit při pobytu na různých typech táborů, organizovaných Junákem, ATOMem a pražským SVČ. Seminář byl třetím v řadě mezinárodních setkání nad tématem školních prázdnin. Vzhledem k tomu, že jde o kontinuální aktivitu, jejímž dlouhodobým výsledkem mají být závěry a doporučení určená vládám jednotlivých zemí i orgánům Evropské unie, bude podobný studijní pobyt pro experty v příštích letech uskutečněn v dalších členských zemích EU.

ČRDM se taktéž podílela na přípravě semináře „Spolupráce v oblasti sociální práce mládeže v České republice a v Německu“, jenž se konal na přelomu listopadu a prosince v Čelákovicích. Cílem semináře byla zejména výměna zkušeností v oblasti sociální práce mládeže v ČR a v Německu. Seminář byl součástí projektu, jehož cílem je seznámení s vnitřní strukturou odborných oblastí sociální práce mládeže v ČR a v Německu. Účastníci se snažili zjistit, jak a za jakých podmínek práce s mládeží v obou zemích funguje, představili si navzájem své projekty a způsoby práce v této oblasti. Součástí programu byly i workshopy, ve kterých se diskutovalo na související témata.

ČRDM poskytovala Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy v roce 2006 informace pro zpracování zpráv o mládeži pro zahraničí a oponenturu materiálů připravovaných Evropskou unií.

V loňském roce ČRDM spustila nový informační internetový server „Zahraniční informace ČRDM na ADAM.cz“. Návštěvníci zde naleznou aktuální a průběžně doplňovanou nabídku účasti na mezinárodních akcích, seminářích a školeních v zahraničí i v ČR, dále zprávy z proběhlých akcí (jako zdroj informací a inspirace pro další zájemce) a různé užitečné informace a dokumenty, které poslouží pro orientaci v této oblasti. Od nového serveru si slibujeme zlepšení informovanosti mladých lidí (nejen z našich členských sdružení dětí a mládeže) a zvýšení jejich zapojení do mezinárodních aktivit a spolupráce.


Mladí lidé: za život bez tabáku?

Jedním z projektů, do kterých se Česká rada dětí a mládeže v roce 2006 zapojila, byla kampaň „Mladí lidé: za život bez tabáku?“, jejímž organizátorem je Evropské fórum mládeže a která byla v roce 2006 zahájena v zemích Evropské unie. Cílem tohoto projektu je uskutečnit velkou celoevropskou debatu na téma život bez tabáku. V jednotlivých evropských zemích proběhly různé aktivity na toto téma, které poté byly analyzovány a shrnuty v oficiálních dokumentech – národních manifestech jednotlivých zemí.

V rámci projektu uskutečnila Česká rada dětí a mládeže během měsíce dubna na svých webových stránkách internetovou anketu, týkající se postojů mladých lidí ke kouření. Výsledky této ankety byly následně zpracovány do podoby českého manifestu. Největší událostí pak byla velká evropská konference, která se uskutečnila v květnu 2006 v belgickém Bruselu. Konference se zúčastnilo na 200 představitelů mládežnických organizací z celé Evropy, mezi nimi i 7 zástupců ČRDM a jejích členských sdružení. Ti měli možnost společně diskutovat nad tématy týkajícími se kouření a nad finální podobou evropského manifestu.


Kampaň „Každý jsme jiný, všichni rovnoprávní“

Kampaň na podporu lidských práv, rozmanitosti mezi národy a participací mladých lidí na životě společnosti, „All different, All equal“, byla vyhlášena Radou Evropy ve spolupráci s Evropskou komisí a schválena už na jaře 2005 na 3. summitu zástupců členských států Rady Evropy. V naší zemi svěřilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy realizaci kampaně České radě dětí a mládeže.

Kampaň byla v České republice oficiálně zahájena 20. června 2006 na Světový den uprchlíků v Kutné Hoře za spolupráce UNHCR, velvyslanectví Jihoafrické republiky a několika dalších nevládních organizací pracujících s cizinci a uprchlíky. V každé z 45 zemí, v které kampaň běží, se nachází na trochu jiné úrovni, jiný může být způsob její medializace, aktivity, které jsou v jejím rámci uskutečňovány, jiní jsou realizátoři, rovněž ji může ovlivňovat politická a kulturní situace dané země. Co je však mnohem podstatnější je to, co ji spojuje – témata, která stojí v centru pozornosti Evropy, o které stojí za to se zajímat, konkrétně je zpracovat a pozitivně je v mladých lidech rozvíjet.

K tomu přispívají jednotlivé semináře, soutěže, prezentace, spolupráce s ostatními partnery apod.

K tomu, aby kampaň dobře fungovala, byl ustanoven v každé zemi Národní koordinační výbor (NKV), který se pravidelně schází, schvaluje, podněcuje, pomáhá realizovat plánované aktivity a projekty. U nás je složen ze zástupců jak státního, tak neziskového sektoru. K tomu se ještě dostává NKV zpětné vazby z evropského ústředí kampaně, které sídlí ve Štrasburku.

Česká rada dětí a mládeže se zhostila úkolu s chutí a zodpovědností hned od začátku. Na kampaň „najala“ koordinátora na plný úvazek, který věnuje svůj čas jen jí. Oslovila zpěvačku Monkey Business Tonyu Graves, zda by se nestala „kmotrou“ kampaně a ta na nabídku s radostí kývla. Při srpnovém koncertu v Benátkách nad Jizerou pak byla za přítomnosti národního koordinátora oficiálně vyhlášena Tváří kampaně. Společně s týmem ČRDM pak navštívila Permon, zařízení pro děti – cizince. Aktivní den zde strávila při diskuzi i interaktivním, méně formálním povídání s dětmi a mladými cizinci a souhlasila podpořit kampaň i v dalších plánovaných aktivitách.

Významnou událostí pro kampaň bylo společné setkání zástupců neziskového sektoru i stáních institucí Kontakt 2006, který se uskutečnil 22. – 23. 9. v Čelákovicích. Zahajovala ho náměstkyně ministryně školství paní Ing. Eva Bartoňová, která zdůraznila poslání a cíle celoevropské kampaně. Zahraničním účastníkem byl pan Michael Ingledow, zástupce Evropského řídícího výboru pro mládež Rady Evropy, který mimo jiné představil Cenu Rady Evropy. Jednotlivé organizace , které se této akce zúčastnily (např. Econnect, Amnesty International, Muzeum romské kultury v Brně, Junák, Český helsinský výbor, Duha – Participace, představení multikulturního vzdělávacího projektu Czechkid a mnohé další, celkově přes 70 účastníků), měly možnost představit své aktivity, vzájemně se lépe poznat a navázat spolupráci. Setkání nebylo jen v oficiálním duchu, čas vyšel i na méně formální část setkání, tu obstarala Draga Banda – jihlavská ethno kapela a projekce filmů s lidskoprávní tématikou. Výstupem Kontaktu bylo vydané CD v počtu 500 kusů s ucelenými informacemi a kontakty na jednotlivá sdružení.

Jedním z hlavních úkolů, které si kampaň klade za cíl, je oslovení mladých lidí a vzbuzení jejich zájmu o témata multikulturní společnosti a lidských práv. K tomu její zástupci volí zejména interaktivní aktivity. Jednou takovou byla letní soutěž „Co Čech to Lidumil?!“ Soutěžilo se ve čtyřech kategoriích: malba / kresba, fotografie, literární – poesie i próza a nová média.

Neméně významnou událostí byla další soutěž, tentokráte o grafickou podobu webových stránek kampaně. Výsledek můžete sami vidět na www.kam-pan.cz.

K dalšímu zapojení mladých studentů došlo při workshopu „My a oni“ na PdFUK na podzim loňského roku. Workshop měl za úkol přivést studenty i odborné publikum k reflexi nad našimi předsudky.

Kampaň byla viditelná i na Celostátní velké výměně zkušeností v Ostravě, kde na její téma proběhlo několik workshopů.

Křest Kompasu – manuálu pro výchovu k lidským právům, adresovaný zejména pedagogům a dalším pracovníkům s mládeží proběhl na podzim 2006 pod hlavičkou kampaně.

Vyrobeny byly propagační předměty: bloky (cca 1500), samolepky (cca 1000), tužky (cca 1000), banner.

Kampaň ve svých aktivitách rozhodně nepovoluje ani v následujícím období roku 2007. Velká část akcí je již naplánovaná a připojují se další.