Zahraniční a mezinárodní aktivity ČRDM v roce 2005

Autor: ČRDM <webmaster(at)crdm.cz>, Téma: Zahraničí, Vydáno dne: 03. 03. 2008

Česká rada dětí a mládeže rozvíjí kontakty se zahraničím – ať již sama o sobě nebo pro členy svých sdružení. Již od svého založení usiluje o odpovídající zastoupení České republiky v Evropském fóru mládeže. Je partnerem řadě ostatních národních rad mládeže, zve je na své akce a účastní se jejich. ČRDM rovněž zastupuje své členy a zájmy mladých lidí vůči Radě Evropy, Evropské unii, UNESCO a dalším organizacím a přenáší od nich podněty pro činnost.I v roce 2005 přijala ČRDM řadu delegací zahraničních organizací – tak jsme přivítali finské zástupce Helsinky Teamu (zástupců helsinské radnice a organizací dětí a mládeže s ní spolupracující), delegace z Německa apod. V neustálém kontaktu jsme s přáteli z Rady mládeže Slovenska (RMS). Nejenže se setkáváme na různých zahraničních akcích a v rámci Česko-slovenské komise pro spolupráci mládeže, ale vyměňujeme si i materiály a koordinujeme společně svou činnost. Zástupci ČRDM se zúčastnili také slovenské Národní konference o mládeži.

Dobré kontakty jsme udržovali s Radou Evropy – vyslali jsme úspěšně několik účastníků ze sdružení na jazykové kursy pořádané Radou Evropy pro mladé vedoucí a vydali český překlad revidované Evropské charty participace mladých lidí na místním a regionálním životě, což se ve Štrasburku setkalo s příznivým ohlasem a dokument je nadále oficiálně používán Radou Evropy. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy rovněž oslovilo předsedu ČRDM, aby se stal součástí jeho delegace na Konferenci ministrů zodpovědných za mládež v září v Budapešti. Předseda Pavel Trantina působí rovněž jako člen České komise pro UNESCO.

Už od roku 2000 je ČRDM zapojena do tvorby a následného zavádění Bílé knihy EU o mládeži. V rámci tzv. Otevřené metody koordinace mezi státy EU se v loňském roce hodnotil dosavadní stav v oblasti participace a informací pro mladé lidi, kde zástupci ČRDM pro MŠMT připomínkovali některé materiály, spolupracovali na přípravě českých pozic pro jednání a zapojili se do diskuse o přijatém Evropském paktu pro mládež a uznávání přínosu mimoškolní výchovy. Tato témata rovněž diskutovali Pavel Trantina na jarním a Michal Rosák na podzimním setkání pořádaném předsedajícími zeměmi EU společně s Evropskou komisí v Lucembursku, resp. ve Velké Británii.

ČRDM byla aktivně účastna příprav prosincového Evropského týdne mládeže, během něhož její projekt Bambiriády obdržel cenu ministryně školství, mládeže a tělovýchovy. ČRDM se rovněž podílela na výběru účastníků evropského „konventu“ mládeže, jenž se sešel v Bruselu.

Dlouhodobým cílem ČRDM je získat členství v Evropském fóru mládeže (YFJ). V loňském roce probíhala jednání se zástupci YFJ o naší přihlášce, jež je pozastavena do přijetí nové strategie a změny stanov ČRDM. ČRDM nabídla Evropskému fóru mládeže zorganizování některé z jeho aktivit v České republice, což bylo přijato a uskuteční se v roce 2006.

Zástupci ČRDM byli přítomni i na dalších mezinárodních akcích – mj. na Fóru mládeže Středoevropské iniciativy na Slovensku a na semináři o participaci tamtéž.

Člen zahraniční komise ČRDM Jiří Peterka reprezentoval v září Českou republiku na 4. Fóru mládeže 33. Světové konference UNESCO v Paříži.

Lobbyistická cesta do Bruselu. Plzeňský a řezenský Tandem – koordinační centra česko-německých výměn mládeže uspořádaly na předlomu listopadu a prosince „lobbovací cestu“ do Bruselu. Jejím cílem byla propagace Tandemu a českých, německých a slovenských občanských sdružení, aktivních v česko-německé spolupráci. Za českou stranu se cesty zúčastnili i zástupci ČRDM (Pavel Trantina a Aleš Sedláček). Společně s německými a slovenskými kolegy jsme navštívili Evropský parlament, Evropskou komisi, německé a české stálé zastoupení, Evropské fórum mládeže a Evropskou federaci katolického vzdělávání dospělých. Diskutovali jsme především o možnostech EU ve financování bilaterální spolupráce v oblasti práce s dětmi a mládeží (hlavně v novém programu Mládež v akci a dalších – např. Občané pro Evropu apod.), chystaném YouthPassu, způsobech zastupování zájmů neziskovek vůči evropským institucím a mnoha dalších tématech. Ideální příležitostí pro neformální diskusi s europoslanci a některými německými a českými pracovníky Evropské komise byl parlamentní večer na bavorském zastoupení.

Rok 2005 byl také ve znamení spolupráce s Korejskou republikou. První část tohoto projektu, vycházejícího z dvoustranné dohody českého a jihokorejského ministerstva, se uskutečnila koncem srpna u nás. Šest českých dobrovolníků z různých sdružení dětí a mládeže, vybraných pro návštěvu Koreje, doprovázelo během desetidenní návštěvy České republiky deset mladých Korejců. Společně si prohlédli Prahu a navštívili mj. Karlovy Vary, Kutnou Horu, tábořiště Na Klučánce, kde se seznámili s činností českých indiánů z Ligy lesní moudrosti a na oplátku jim a tomíkům předvedli něco z korejské kultury. Návštěvu základen sdružení dětí a mládeže zakončili na chalupě Asociace TOM v Dědově opékáním vuřtů s tomíky. Na přelomu října a listopadu proběhla naopak návštěva české delegace v Korejské republice. Účastníky byli čtyři pracovníci MŠMT a šest mladých lidí, program byl z podstatné části zaměřen na poznávání korejského školství (především středního a vysokého), na korejské mládežnické organizace, a v obecnější rovině i na systém práce s mládeží.