Zápis z 22. valného shromáždění ČRDM

Autor: ČRDM <webmaster(at)crdm.cz>, Téma: Dokumenty, Vydáno dne: 19. 01. 2006Zápis

z 22. Valného shromáždění České rady dětí a mládeže
13. října 2005, Palác YMCA, Praha

1. Zahájení, přivítání hostů
Jednání bylo zahájeno v 17:00.
Předseda ČRDM Pavel Trantina zahájil jednání a přivítal přítomné delegáty a hosty.

2. Vystoupení hostů
S prezentací Asociace NNO a její činnosti vystoupil její předseda PhDr. Karel Schwarz, který na závěr vystoupení vyslovil zájem o členství ČRDM v ANNO. Více informací o ANNO na www.asociacenno.cz. Míra zapojení ČRDM do ANNO bude diskutována během procesu přípravy nové strategie ČRDM.

3. VS volí mandátovou komisi ve složení:

Usnesení 22/1
VS bere na vědomí zprávu mandátové komise o tom, že na VS bylo v době zahájení jednání přítomno 53 mandátů ze 76 možných. Během jednání počet kolísal od 51 do 56 mandátů.
Jednání VS bylo usnášeníschopné.

4. Schválení programu 22. VS ČRDM
P. Trantina navrhl formální změnu programu – výměnu bodu 9 a 10 navzájem.

Usnesení 22/2
VS schvaluje program 22. valného shromáždění ČRDM.

5. Rozhodnutí o přijetí nových členů
Delegáti byli seznámeni v rámci rozesílky materiálů pro 22. Valné shromáždění s profilem dvou uchazečů o členství. Možnosti představit organizaci na VS využil Ing. Rudolf Valášek, představitel Moravské hasičské jednoty, který poté zodpověděl dotazy delegátů.
Delegát Duhy vystoupil s prohlášením, ve kterém vyslovil negativní stanovisko Duhy k přijímání místních sdružení do ČRDM.

Usnesení 22/3
VS přijímá za nového člena ČRDM Moravskou hasičskou jednotu.

(pro 51, proti 0, zdrželi se 2)

Usnesení 22/4
VS přijímá za nového člena ČRDM Občanské sdružení Nedánov při školní družině Boleradice.

(pro 39, proti 11, zdrželi se 3)

6. Aktuální informace o činnosti Představenstva ČRDM
Informace o činnosti představenstva ČRDM podal Pavel Trantina.

Usnesení 22/5
VS bere na vědomí aktuální informace o činnosti Představenstva a Kanceláře ČRDM a činnosti skupiny Stát.

7. Bambiriáda 2005 a 2006
Martin Bělohlávek sdělil delegátům své představy o proměně komunikace s veřejností a obohacení Bambiriády o aktivity pro věkovou skupinu mládeže.

Usnesení 22/6
VS bere na vědomí informace ředitele bambiriádního štábu Martina Bělohlávka o přípravě Bambiriády 2006 a jeho výzvu ke členským sdružením, aby podpořila v rámci Bambiriády aktivity pro náctileté a aby podpořila oblast volného času, dětí a mládeže v celostátních médiích.

8. Rozhodnutí o výši členských příspěvků pro rok 2006
Výše členského příspěvku pro rok 2006 se nemění a navrhuje se částka 200 Kč jako minimální příspěvek za jedno sdružení. Proběhla diskuse, zda neustanovit minimum na 500 Kč, proti se vyslovil Šimon Pokorný jako představitel Komory.

Usnesení 22/7
VS schvaluje dle Směrnice pro registraci a platbu členských příspěvků v ČRDM členský příspěvek na rok 2006 ve výši 3 Kč za každého člena do 26 let; zároveň stanovuje minimální výši členského příspěvku za organizaci na 200 Kč.

9. Vyhodnocení Strategie ČRDM do roku 2005
Komplexní výsledky vyhodnocení strategie, které sestavila Strategická skupina na základě vlastní SWOT analýzy a došlých odpovědí ze sdružení na anketu, byly k dispozici v podkladových materiálech pro VS. Na místě vystoupili garanti jednotlivých oblastí strategie (Stát, Zahraničí, Veřejnost, Střechy, Členové, Organizace, Servis) a přiblížili delegátům některé závěry z vyhodnocení. Delegáti měli možnost vyjádřit své názory a připomínky k jednotlivým oblastem. Vyhodnocení bude základem pro další práci strategické skupiny na nové strategii ČRDM pro léta 2006 – 2010, která bude projednávána na Kongresu ČRDM 10. 12. 2005.

Usnesení 22/8
VS bere na vědomí vyhodnocení Strategie ČRDM do roku 2005 předložené komisí pro strategii.

10. Návrh priorit ČRDM na rok 2006
Materiál, který byl součástí podkladů pro VS, uvedl P. Trantina. Ve volebním roce bude nutné posílit aktivity v oblasti vnějších vztahů. Zazněla připomínka, že materiál formuluje příliš mnoho priorit a jejich plnění proto nebude efektivní.

22/9 VS bere na vědomí materiál Podklady pro rozhodování o projektech ČRDM na rok 2006 včetně předložených Priorit činnosti ČRDM v roce 2006 a doporučuje Představenstvu ČRDM, aby ještě jednou přehodnotilo priority v něm obsažené.

Jednání skončilo v 19:15.

Zapsala: Michaela Přílepková

Za správnost:

Vojtěch Brouček
Josef Hordina