Stanovy České rady dětí a mládeže

Autor: ČRDM <webmaster(at)crdm.cz>, Téma: Dokumenty, Vydáno dne: 05. 02. 2004

Čl. 1
Název

(1) Název sdružení zní „Česká rada dětí a mládeže“.Čl. 2
Vymezení a účel

(1) Česká rada dětí a mládeže (dále jen „ČRDM“) je demokratické, dobrovolné sdružení, nezávislé na politických stranách a hnutích, vzniklé na základě zákona číslo 83/1990 Sb. v platném znění (§ 16 odstavec 4). ČRDM plně respektuje svrchovanost a samostatnost všech svých členů v souladu s jejich stanovami a není jim žádným způsobem nadřízena.

(2) Posláním ČRDM je podporovat v duchu „Úmluvy o právech dítěte“ oprávněné zájmy dětí a mládeže ve snaze napomáhat všestrannému rozvoji mladých lidí po stránce duchovní, duševní, tělesné a sociální.

(3) Své poslání naplňuje ČRDM tím, že podporuje činnost svých členů, zejména snahu o vytváření právních, hospodářských, společenských a kulturních podmínek vhodných pro jejich činnost. ČRDM zastupuje všechny své členy vůči domácím i zahraničním orgánům, organizacím a institucím. Dále pak vykonává ty úkoly a pravomoci, které jí členové prostřednictvím orgánů ČRDM uložili.

Čl. 3
Působnost a sídlo

(1) Sídlem ČRDM je Praha 1, Senovážné náměstí 977/24.

(2) Působnost ČRDM se vztahuje na celé území České republiky.

Čl. 4
Členství

(1) Členství v ČRDM je pouze kolektivní.

(2) Členem ČRDM se může stát každá nestátní nezisková organizace (dále jen „sdružení“),

 1. jejíž stanovy jsou v souladu se Stanovami ČRDM, zejména pak čl. 2,
 2. projeví svobodně zájem o členství a prostřednictvím svého statutárního orgánu podá přihlášku do ČRDM,
 3. jejímž hlavním posláním nebo součástí poslání je práce s dětmi a mládeží, přičemž dětmi a mládeží se zde i dále rozumí mladí lidé ve věku do 26 let včetně.

(3) Podmínka v bodě 2, písm. c je naplněna, jestliže:

 1. sdružení má práci s dětmi či mládeží zakotvenou ve svých stanovách či vnitřních předpisech,
 2. zřizuje organizační jednotky, základní články či jiné vnitřní struktury, které jsou ve vnitřních předpisech sdružení definovány jako určené pro děti a mládež (dále jen jednotky mládeže), nebo je ve svých stanovách definováno jako sdružení dětí a mládeže; pak jsou za jednotky mládeže považovány všechny jeho jednotky,
 3. celoročně, pravidelně a systematicky s dětmi a mládeží pracuje, zejména pak v jednotkách mládeže, přičemž za pravidelnou činnost je považována systematická práce v průběhu školního roku s frekvencí minimálně jedenkrát měsíčně.

(4) Organizovanou mládeží se rozumí individuální členové sdružení do 26 let včetně, kteří platí členské příspěvky a kteří jsou zaregistrovanými členy jednotek mládeže sdružení.

(5) Členem ČRDM se může stát i sdružení, které má kolektivní členy, za předpokladu, že tito splňují podmínky pro členství v ČRDM, ale sami členy ČRDM nejsou. Počtem organizované mládeže se pak rozumí celkový počet organizovaných mladých lidí, kteří jsou registrováni v takovém sdružení přímo nebo v některém z jeho kolektivních členů.

(6) Celostátním sdružením se rozumí členské sdružení, které:

 1. má alespoň 700 členů organizované mládeže a má základní články alespoň ve třech krajích, nebo
 2. je sdružením dětí a mládeže národnostních menšin a má nejméně 100 členů organizované mládeže.

(7) Členem ČRDM se může stát i krajská rada dětí a mládeže. Krajské rady dětí a mládeže se sdružují v Komoře krajských rad, která se schází alespoň dvakrát ročně. Schvaluje svůj jednací řád, kterým se při svém jednání řídí. Volí svého mluvčího, který ji zastupuje vůči ostatním orgánům ČRDM a svolává její jednání. Jednání Komory krajských rad má právo svolat i předseda ČRDM.

(8) Členství v ČRDM vzniká dnem, kdy přihlášku žadatele schválí Valné shromáždění ČRDM a člen uhradí první členský příspěvek. Členství trvá vždy jedno správní období. K prodloužení členství dochází v závěru předchozího správního období na základě písemného prohlášení člena spojeného s úhradou členského příspěvku. Pokud ke splnění obou těchto podmínek nedojde ani na základě písemné výzvy ČRDM statutárnímu zástupci člena, dojde po třech měsících ode dne doručení výzvy k zániku členství v ČRDM.

(9) Členství v ČRDM dále zaniká:

 1. písemným oznámením člena o vystoupení z ČRDM;
 2. rozhodnutím Valného shromáždění o vyloučení člena při zvlášť hrubém poškození jiného člena ČRDM či porušení těchto Stanov;
 3. automaticky při právním zániku nebo zrušení člena.

(10) Členové ČRDM mají právo

 1. podílet se na činnosti ČRDM;
 2. svobodně vyjadřovat své názory a stanoviska k činnosti ČRDM;
 3. vyvíjet vlastní činnost bez zásahů ze strany ČRDM;
 4. být pravidelně a zevrubně informováni o činnosti všech orgánů ČRDM;
 5. účastnit se prostřednictvím zástupců ustanovených dle Stanov ČRDM na jednání orgánů ČRDM;
 6. vystoupit stanoveným způsobem z ČRDM.

(11) Členové ČRDM mají povinnost

 1. udělit svým zástupcům v orgánech ČRDM oprávnění jednat v patřičném rozsahu jménem člena;
 2. dodržovat Stanovy a další vnitřní předpisy ČRDM;
 3. platit členské příspěvky.

(12) Právnické osobě, která projeví zájem o součinnost, může Valné shromáždění ČRDM přiznat statut pozorovatele. Pozorovatel má zejména právo být informován o činnosti ČRDM a k této činnosti se svobodně vyjadřovat. Dále má pozorovatel právo svůj statut zrušit, což písemně oznámí Představenstvu ČRDM prostřednictvím Kanceláře ČRDM. Pozorovatel je zejména povinen uhradit ČRDM náklady související s jeho statutem pozorovatele formou registračního příspěvku, jehož výše a způsob platby je věcí dohody mezi příslušnou právnickou osobou a Představenstvem ČRDM.

Čl. 5
Valné shromáždění

(1) Nejvyšším orgánem ČRDM je Valné shromáždění ČRDM (dále jen „VS“), které je tvořeno zástupci jednotlivých členských sdružení oprávněnými hlasovat a jmenovanými či volenými podle odst. 2 až 8 (dále jen členové VS).

(1a) Mimo členů VS mohou všichni členové ČRDM vyslat další své zástupce na jednání VS s hlasem poradním.

(1b) Nejvýše jeden zástupce z jednoho členského sdružení ve VS může být v den konání VS starší 35 let.

(2) Celostátní sdružení (podle čl. 4 odstavce (6)) mají právo jmenovat své zástupce do VS přímo a to za každých započatých 3000 členů organizované mládeže jednoho zástupce. Své zástupce do VS jmenují jednotlivá sdružení tak, aby jejich jména oznámila Kanceláři ČRDM nejpozději jeden týden před konáním VS spolu s informací, který ze zástupců má oprávnění hlasovat.

(3) Krajská rada dětí a mládeže, která je členem ČRDM, má právo přímého zastoupení na VS jedním zástupcem.

(4) Ostatní členové ČRDM se sdružují v Komoře regionálních a místních sdružení (dále jen Komoře). Za každých započatých 3000 členů organizované mládeže členů Komory náleží Komoře 1 společný zástupce Komory na VS.

(5) Společní zástupci Komory na VS se volí na každé schůzi Komory. Tuto schůzi svolává předseda ČRDM tak, aby se uskutečnila nejpozději 1 měsíc po obdržení žádosti kteréhokoliv člena Komory nebo v případě, že neodpovídá počet společných zástupců Komory na VS počtu, kterým má být Komora na VS zastoupena, nebo v případě, že společný zástupce Komory na VS přestane být členem sdružení, jež je členem komory, nejméně však jednou za 4 roky.

(6) Každý člen Komory smí navrhnout nejvýše jednoho kandidáta na společného zástupce Komory na VS. Na schůzi Komory volí členové Komory společné zástupce Komory na VS tak, že každý přítomný člen Komory má tolik hlasů, kolik odpovídá počtu členů organizované mládeže daného členského sdružení. Společnými zástupci Komory na VS jsou z předložených kandidátů zvoleni ti, kteří získají nejvíce hlasů.

(7) Mandát společného zástupce Komory na VS je závazkem osobní povahy, zastoupení není přípustné. Mandát stávajících společných zástupců Komory na VS končí vždy zahájením schůze Komory. Každý zástupce – člen VS má jeden hlas.

(8) Údaje, které opravňují sdružení k zastoupení v orgánech ČRDM, jsou předkládány uchazečem o členství spolu s čestným prohlášením statutárního orgánu sdružení o jejich pravdivosti. Sdružení je povinno na výzvu ze strany Představenstva ČRDM tyto údaje doložit. Představenstvo ČRDM má rovněž právo konzultovat tyto údaje s orgány státní správy.

(9) Zasedání VS svolává předseda nejméně dvakrát ročně (zpravidla na jaře a na podzim) a vždy, když o to písemně požádá alespoň jedna třetina členů VS.

(10) VS je svoláváno písemně pozvánkou zaslanou jednotlivým členům VS alespoň 3 týdny předem.

(11) VS je usnášeníschopné, je-li přítomna nebo zastoupena alespoň dvoutřetinová většina jeho členů. Každý člen VS může zastupovat libovolný počet dalších členů VS na základě plné moci potvrzené statutárním orgánem členského sdružení, ve kterém je zastupovaný registrován. Není-li VS usnášeníschopné, koná se náhradní VS s totožným programem na stejném místě o hodinu později. Náhradní VS je usnášeníschopné bez ohledu na počet přítomných.

(12) Ve výlučné kompetenci VS je:

 1. rozhodnout o zániku ČRDM;
 2. rozhodnout o změně Stanov ČRDM;
 3. rozhodnout o vyloučení člena z ČRDM;
 4. rozhodnout o přijetí nových členů;
 5. volit předsedu ČRDM;
 6. na návrh předsedy jmenovat Představenstvo ČRDM;
 7. rozhodovat o výši členských příspěvků;
 8. schvalovat rozpočet ČRDM;
 9. schvalovat Strategii ČRDM.

(13) VS dále přijímá usnesení závazná pro činnost všech orgánů ČRDM, schvaluje plán činnosti, projednává výroční zprávu, účetní závěrku, zprávu o hospodaření ČRDM a zprávu Revizní komise ČRDM.

(14) VS rovněž v období mezi Kongresy na návrh Revizní komise ČRDM potvrzuje kooptaci členů Revizní komise ČRDM.

(15) VS může zřizovat stálé pracovní komise, jmenovat a odvolávat jejich členy a vedoucí, pověřovat je úkoly, delegovat jim pravomoci, řídit a kontrolovat jejich činnost.

(16) Rozhodnutí podle odstavce (12), písmeno a – c musí být přijata třípětinovou většinou všech hlasů členů VS. Ostatní rozhodnutí jsou přijata tehdy, jestliže se pro přijetí vysloví větší počet hlasů přítomných (nebo zastoupených) než proti přijetí.

(17) Průběh jednání VS upravuje Jednací řád VS ČRDM.

Čl. 6
Představenstvo ČRDM

(1) Představenstvo ČRDM (dále jen „Představenstvo“) je výkonným orgánem VS, který řídí činnost ČRDM v době mezi zasedáními VS a plní úkoly VS uložené.

(2) Představenstvo se skládá z předsedy, prvního místopředsedy, místopředsedů a členů, v celkovém počtu nejméně 7 osob a nejvíce 15 osob, přičemž vždy nejvýše 2 osoby mohou být individuálními členy stejného členského sdružení.

(3) Nadpoloviční většina osob v Představenstvu musí být mladší 35 let.

(4) V čele Představenstva stojí a jeho činnost řídí předseda ČRDM zvolený VS zpravidla na tříleté funkční období podle volebního řádu přijatého VS. Jeho mandát vzniká okamžikem zvolení a zaniká okamžikem zvolení nového předsedy. O případné předčasné volbě předsedy může rozhodnout VS.

(5) Předsedu v jeho nepřítomnosti nebo v případě, že tento nemůže svoji funkci vykonávat, zastupuje první místopředseda, dále pak jeden z místopředsedů určený Představenstvem.

(6) Návrh na složení Představenstva (včetně obsazení funkcí prvního místopředsedy a místopředsedů) předkládá předseda ČRDM Valnému shromáždění. Mandát člena Představenstva vzniká okamžikem jeho jmenování Valným shromážděním a zaniká okamžikem jeho odvolání Valným shromážděním, písemnou rezignací, úmrtím nebo okamžikem zvolení nového předsedy ČRDM.

(7) Pokud návrh na složení Představenstva předložený předsedou ČRDM neschválí VS třikrát po sobě, koná se volba nového předsedy.

(8) Představenstvo se při své činnosti řídí Jednacím řádem schváleným VS ČRDM. Jednání představenstva jsou otevřená členům VS, tzn. že tito mají právo se jednání zúčastnit aniž by do jeho průběhu zasahovali.

(9) Představenstvo může zřizovat pracovní skupiny, jmenovat a odvolávat jejich členy a vedoucí, pověřovat je úkoly, delegovat jim pravomoci, řídit a kontrolovat jejich činnost.

(10) Statutárním orgánem ČRDM jsou předseda ČRDM, první místopředseda a místopředsedové ČRDM. Každý z nich je oprávněn jednat jménem ČRDM samostatně. Podepisování za ČRDM se uskutečňuje tak, že jednající osoba k natištěnému či jinak napsanému názvu „Česká rada dětí a mládeže“ připojí svůj podpis s dodatkem označujícím jeho funkci (tedy předseda ČRDM, první místopředseda, místopředseda ČRDM).

Čl. 7
Kongres ČRDM

(1) Nejméně jednou za tři roky svolává VS Kongres ČRDM (dále jen „Kongres“). Jeho účastníky jsou:

 1. členové VS, Revizní komise ČRDM, Představenstva;
 2. po třech zástupcích každé členské organizace bez ohledu na počet jejích členů.

(2) Kongres se usnáší prostou většinou hlasů a je usnášeníschopný bez ohledu na počet přítomných.

(3) Kongres zejména:

 1. volí Revizní komisi ČRDM;
 2. diskutuje a přijímá doporučení pro činnost ČRDM, kterými je VS povinno se zabývat;
 3. vyjadřuje se k činnosti VS, předsedy a Představenstva ČRDM;
 4. bere na vědomí zprávu o činnosti ČRDM předloženou předsedou;
 5. bere na vědomí zprávu Revizní komise ČRDM.
 6. Předkládá VS návrh Strategie ČRDM.

Čl. 8
Revizní komise ČRDM

(1) Členy Revizní komise ČRDM (dále jen „Revizní komise“) jsou osoby zvolené Kongresem. Volební období je tříleté.

(2) Počet členů Revizní komise stanoví VS, minimálně však 5. V Revizní komisi je vyloučeno členství více než jednoho zástupce za každé sdružení – člena ČRDM.

(3) Pokud v období mezi Kongresy poklesne počet členů pod 5, má Revizní komise právo kooptovat nové členy do tohoto počtu. Tato kooptace nabývá účinnosti potvrzujícím usnesením VS.

(4) Revizní komise volí ze svého středu předsedu a místopředsedy Revizní komise. Předseda Revizní komise zodpovídá za její činnost a je oprávněn jednat jménem revizní komise.

(5) Revizní komise kontroluje hospodaření ČRDM a dodržování právních předpisů a dále směrnic či jiných vnitřních norem ČRDM. Povinností předsedy Revizní komise je neprodleně informovat Představenstvo o zjištěných závadách.

(6) Předseda (místopředseda) Revizní komise se účastní jednání Představenstva s hlasem poradním.

(7) Jednání Revizní komise svolává její předseda (případně místopředseda) dle aktuální potřeby, nejméně však čtyřikrát do roka. Revizní komisi může rovněž svolat předseda ČRDM. Jednání Revizní komise je usnášeníschopné, je-li přítomna alespoň polovina jejích členů.

Čl. 9
Kancelář ČRDM

(1) Pro řešení praktických úkolů a k zajištění organizačních záležitostí je zřízena Kancelář ČRDM, která je organizační jednotkou bez nadání způsobilosti k právním úkonům. Rozpočet Kanceláře ČRDM je součástí rozpočtu ČRDM, její pracovníci jsou zaměstnanci ČRDM a právní úkony v působnosti Kanceláře jsou prováděny jménem ČRDM statutárními zástupci ČRDM. V čele Kanceláře ČRDM stojí výkonný ředitel, který je jmenován předsedou ČRDM a jehož pravomoci upravují vnitřní předpisy ČRDM.

Čl. 10
Podpůrné a spolupracující instituce

(1) Sdružení či subjekty, které ČRDM zřizuje (například obecně prospěšné společnosti či nadace) nebo se kterými je ČRDM v úzkém vztahu spolupráce, mají právo vyslat na jednání VS svého zástupce s hlasem poradním.

Čl. 11
Majetek a hospodaření

(1) Majetek, který nabude ČRDM jako celek, je ve vlastnictví ČRDM. Disponovat s tímto majetkem mohou orgány ČRDM na základě směrnic přijatých VS.

(2) Majetek členů zůstává vstupem do ČRDM nedotčen. Jmění, které člen ČRDM nabude vlastní činností v průběhu členství, je vlastnictvím člena. Členové ČRDM jsou na sobě z hlediska hospodářských závazků a pohledávek nezávislí, neodpovídají za závazky ČRDM a ČRDM neodpovídá za závazky svých členů.

(3) Majetek získaný ČRDM může být na základě dohodnutých pravidel, jež stanovuje VS, rozdělen mezi členy ČRDM.

(4) ČRDM hospodaří s prostředky, které získala

 1. z finančních příspěvků členů a pozorovatelů. Jejich výši, termín a způsob složení schvaluje VS;
 2. z vlastní činnosti;
 3. z dotací;
 4. z darů;
 5. z výnosů z jmění;
 6. z výtěžků účelových sbírek;
 7. z výtěžků loterií a jiných podobných her provozovaných ČRDM nebo takových, na jejichž výtěžku se ČRDM na základě dohody podílí a
 8. z dalších příjmů, pokud neodporují obecně závazným právním předpisům a Stanovám ČRDM.

(5) Hospodaření ČRDM probíhá na základě schváleného rozpočtu a vnitřních předpisů ČRDM.

Čl. 12
Obecná ustanovení

(1) Rozhodčí komise řeší případné spory. Je ustavována podle potřeby Představenstvem. Proti rozhodnutí Rozhodčí komise je možné se odvolat k valnému shromáždění.

(2) Veškerá odvolání lze podat do 30 dnů.

(3) Správní období je shodné s kalendářním rokem.

(4) Jednací řeč je česká.

Čl. 13
Přechodná a závěrečná ustanovení

Tyto Stanovy nabývají platnosti a účinnosti dnem schválení Valným shromážděním ČRDMV Praze 15. 4. 2010

Aleš Sedláček
předseda ČRDM