POJISTNÁ SMLOUVA PRO CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ uzavřená dne 26. června 2000

Autor: ČRDM <webmaster(at)crdm.cz>, Téma: Pojištění, Vydáno dne: 04. 02. 2004

Generali Pojišťovna a.s., se sídlem Praha 2, Bělehradská 132, IČO: 61859869, zastoupená členkou představenstva Ing. Annou Petikovou a prokuristou RNDr. Radovanem Gregorem, CSc.
(dále jen „pojistitel“)

a

Česká rada dětí a mládeže, se sídlem Praha 1, Senovážné nám. 977/24, IČO: 68379439, zastoupená Ing. Janou Vohralíkovou
(dále jen „pojistník“)

uzavírají

Pojistnou smlouvu pro cestovní pojištění
pro členy jednotlivých sdružení pojistníka a další oprávněné osoby viz. smlouva

(dále jen „pojištěné osoby“)

Cestovní pojištění, které sjednává Generali Pojišťovna a.s., se řídí občanským zákoníkem, zákonem o pojišťovnictví, Všeobecnými pojistnými podmínkami pro cestovní pojištění č.j. 323/27895/1995 ze dne 4. září 1995 (dále jen „VPP“) a příslušnými Smluvními ujednáními.

1. Předmět a rozsah pojištění

1) pojištění léčebných výloh v zahraničí

z pojištění se poskytuje úhrada nezbytných nákladů na ošetření pojištěného, který se během pojistné doby byl nucen podrobit v důsledku úrazu či nemoci.

2) pojištění osobních věcí a zavazadel

předmětem pojištění jsou věci osobní potřeby, obvyklé pro daný účel cesty, které si pojištěný vzal na cestu, případně je prokazatelně pořídil během cesty.

3) pojištění odpovědnosti za škodu

z pojištění odpovědnosti za škodu má pojištěný právo, aby za něj pojistitel uhradil škodu, vzniklou jinému na životě, zdarví nebo zničením či poškozením věci, připadně jinou majetkovou újmu, vyplývající ze škody na životě nebo zdraví.

Pojistitel není povinen plnit pojistnou událost vzniklou při akci, kterou nezajišťovaly sdružení pojistníka, které jsou uvedeny v příloze č. 4 této smluvy.

2. Pojištěné osoby

Pojištěnými osobami jsou, kromě členů jednotlivých sdružení pojistníka uvedeného v záhlaví smlouvy, také osoby, které se účastní akcí pořádaných. Dále jsou pojištěny i osoby, které doprovázejí účastníky, např. organizátoři, funkcionáři, vedoucí oddílů, hospodářští pracovníci.

3. Administrativní postup

Při předložení dokladu stvrzujícího členství ve sdružení pojistníka, je osoba sjednávající pojištění oprávněna získat cestovní pojištění pro osoby uvedené v bodu 2 za podmínek uvedených v příloze č. 1 této smlouvy. Každá pojištěná osoba obdrží průkaz klienta, na němž bude uvedeno číslo jednotlivé pojistné smlouvy. Pojištěné osoby budou uvedeny na společném pojistném formuláři, jehož součástí jsou Všeobecné pojistné podmínky cestovního pojištění a Smluvní ujednání pro cestovní pojištění.

Pojistné je splatné pojistníkem ihned při podepsání smlouvy.

4. Výše pojistného a maximální pojistné plnění

Pojistné a maximální pojistné částky jsou uvedeny v příloze č. 1, která je nedílnou součástí této smlouvy.

5. Závěrečná ustanovení

Pojistná smlouva se sjednává na období od 19. 06. 2000 do 31. 12. 2000 s tím, že platnost smlouvy se automaticky prodlužuje ve stejném znění o 1 kalendářní rok. Obě strany mají možnost smlouvu písemně vypovědět. Výpovědní lhůta činí 1 měsíc a počíná běžet následující den po obdržení výpovědi.

Přílohy této smlouvy jsou její nedílnou součástí. Ke dni podpisu smlouvy tvoří přílohovou část smlouvy:
příloha č. 1: Pojistné a maximální pojistné částky
příloha č. 2: Všeobecné pojistné podmínky cestovního pojištění
příloha č. 3: Smluvní ujednání – Cestovní pojištění
příloha č. 4: Seznam sdružení pojistníka
příloha č. 5: Vzor pojištění

Smlouvu je možné měnit pouze písemnými dodatky.

Obě smluvní strany prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich vůle, určitě a srozumitelně, že nebyla uzavřena v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Autentičnost smlouvy potvrzují svým podpisem.


V Praze dne 26. 6. 2000

Podpisy


Stáhnout text smlouvy v PDF (86 kB)
Podrobnosti o cestovním pojištění Generali


UPOZORNĚNÍ! Příloha č. 1 byla s účinností od 1. 1. 2004 nahrazena přílohou č. 1a, ve které naleznete aktuální pojistné a pojistné částky, viz Dodatek č. 1 k Pojistné smlouvě pro cestovní pojištění (PDF, 127 kB), kterým se mění pojistné a pojistné částky.