Logo ČRDM

Statut Ceny ČRDM PŘÍSTAV

ocenění České rady dětí a mládeže za podporu mimoškolní práce s dětmi a mládeží

Článek 1

 1. Oficiální název ocenění České rady dětí a mládeže za podporu mimoškolní práce s dětmi a mládeží je „Cena ČRDM PŘÍSTAV“ (dále jen „Cena Přístav“, „Cena“). Cena Přístav se uděluje jako ocenění za významnou podporu mimoškolní činnosti a zásadní přispění k jejímu rozvoji.
 2. Cena Přístav se uděluje dobrovolným i profesionálním zástupcům veřejné správy a samosprávy, kteří uvedenou funkci vykonávali alespoň po část období od 1. ledna předchozího kalendářního roku a podnikatelům působícím na místní či regionální úrovni.
 3. Cena se uděluje jak fyzickým tak právnickým osobám.
 4. Cenu uděluje Česká rada dětí a mládeže u příležitosti zahájení akce Bambiriáda (při speciální k tomu pořádané akci v září každého kalendářního roku).

Článek 2

 1. Návrhy na udělení ceny podávají:
  1. občanská sdružení dětí a mládeže;
  2. domy dětí a mládeže (střediska volného času);
  3. školní družina nebo školní klub.
 2. Navrhovat mohou alespoň tři občanská sdružení nebo jejich organizační jednotky*/ a DDM (SVČ). Jedním z navrhovatelů může být též školní družina nebo školní klub.
 3. Náležitosti návrhu:
  1. Jméno a příjmení /název / obchodní firma kandidáta, datum narození / IČ, bydliště / sídlo kandidáta, aktuální povolání nebo zaměstnání / předmět činnosti kandidáta.
  2. Doba a místo působení ve funkci / stručná historie podnikatele.
  3. Stručná charakteristika kandidáta.
  4. Průkazová fotografie kandidáta / logo podnikatele (pokud jej podnikatel užívá).
  5. Odůvodnění kandidatury:
   • výčet konkrétních činů ve prospěch dětí a mládeže;
   • popis jedné akce (jednoho činu) pro děti a mládež (lze doložit fotografiemi, výstřižky z novin atd.).
  6. Adresa navrhovatele/lů s podpisy statutárních orgánů včetně razítka organizace (pokud jej navrhovatel používá).
  7. Kontaktní osoby navrhovatele/lů včetně telefonního, případně e-mailového spojení.
 4. Návrh se podává výhradně písemnou formou, a to osobně nebo poštou na adresu kanceláře ČRDM.
 5. Lhůta k podání návrhu končí 30. června příslušného kalendářního roku.
 6. S veškerými údaji je nakládáno v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

Článek 3

 1. Poradním orgánem pro posouzení návrhů na udělení Ceny je poradní sbor předsedy ČRDM tvořený především členy představenstva ČRDM (dále jen „poradní sbor“).
 2. Členství v poradním sboru je čestné a nezastupitelné.
 3. Poradní sbor svolává předseda ČRDM podle potřeby, zpravidla jednou ročně. Jeho jednání řídí předseda ČRDM, popř. jím pověřený místopředseda, který ho zastupuje v době nepřítomnosti.
 4. Poradní sbor projednává pouze ty návrhy, které obsahují všechny náležitosti uvedené v článku 2 odstavec 3 tohoto statutu.
 5. Poradní sbor si může vyžádat další posudky, stanoviska a vyjádření pro posouzení návrhu.
 6. Poradní sbor je usnášeníschopný, jsou-li přítomny dvě třetiny jeho jmenovaných členů.
 7. Poradní sbor se usnáší o návrhu na udělení Ceny nadpoloviční většinou hlasů přítomných členů.
 8. Organizační a administrativní práce spojené s činností poradního sboru zabezpečuje Kancelář ČRDM; ta dbá na to, aby návrhy na udělení Ceny obsahovaly všechny potřebné náležitosti k jejich všestrannému posouzení. Z jednání poradního sboru i představenstva ČRDM se pořizuje písemný záznam, který podepisuje osoba řídicí jednání. Kancelář ČRDM vede přehled o udělených Cenách a podaných návrzích.

Článek 4

 1. Ročně je udělováno nejvýše devět Cen.
 2. Ocenění lze udělit i k uctění památky in memoriam. Takto udělené Ceny se do celkového počtu nezapočítávají.
 3. Náklady spojené s udělením Ceny vyznamenaným hradí Česká rada dětí a mládeže.
 4. Ceny vyznamenaným předává předseda ČRDM nebo jím pověřený zástupce.
 5. Udělení Ceny se osvědčuje dekretem, který obsahuje jméno a příjmení / název / obchodní firmu vyznamenaného, název Ceny, datum a důvod jejího udělení.
 6. Udělení Ceny se zveřejňuje.
 7. Na udělení ceny není právní nárok.

Článek 5

Tento statut nabývá účinnosti dnem 13. 1. 2011.

*/ „Organizační jednotkou“ se rozumí nižší organizační složka než je ústředí sdružení, která vykonává vlastní samostatnou činnost v rámci území, odkud je kandidát navržen.


Statut Ceny ČRDM „Přístav” ke stažení (PDF, 102 kB)