Cena ČRDM PŘÍSTAV

Ocenění pro zástupce veřejné správy a samosprávy a podnikatele působící na místní a krajské úrovni
za podporu mimoškolní práce s dětmi a mládeží

NOVINKA! Nyní můžete navrhovat kandidáty na Cenu Přístav i z řad podnikatelů působících na místní a regionální úrovni.
Nově může být Cena udělena jak fyzickým, tak i právnickým osobám.

Občanská sdružení dětí a mládeže svojí činností umožňují dětem a mladým lidem kvalitní a účelné využívání volného času a významně se tak podílejí na předcházení negativních jevů, jako je dětská kriminalita, psychické a fyzické závislosti apod. Mají nezastupitelný výchovný účinek, doplňují působení rodiny, školy a dalších výchovných a vzdělávacích činitelů. Také působení kroužků Domů dětí a mládeže (středisek volného času) a školních klubů je v oblasti využití volného času dětí a mládeže nepřehlédnutelné, avšak bez místní pomoci nepředstavitelné.

Občanská sdružení dětí a mládeže pracují v různorodých podmínkách jednotlivých obcí či měst, k jejichž rozvoji také řadou svých aktivit a projektů přispívají. Tím, že vedou děti a mladé lidi k aktivní účasti na životě obce, mají kladný vliv na rozvoj občanské společnosti.

Práce, která má tak skvělý vliv na utváření a kladný vývoj naší občanské společnosti, však není patřičně oceňována a nevěnují jí dostatečnou pozornost ani sdělovací prostředky, ani veřejnost.

To vše si moderní komunální politik uvědomuje a podporuje aktivity dětí a mladých lidí i dobrovolníků s nimi pracujících.

Smyslem Ceny Přístav je tedy vyzvednout dobré zkušenosti z obecní politiky a ocenit její konkrétní představitele, kteří mohou být příkladem všem ostatním.

Navrhovat kandidáty na Cenu ČRDM Přístav v roce 2013 můžete do 15. listopadu.